ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน

      โรงเรียนหนองพลับวิทยา ตั้งอยู่ที่ตำบลหนองพลับ อำเภอหัวหิน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  เปิดทำการสอนครั้งแรก เมื่อวันที่  15  เดือนมิถุนายน 2524  เป็นโรงเรียนสาขาของโรงเรียนหัวหิน  ใช้อาคารเรียนโรงเรียนบ้านหนองพลับ  ต่อมาได้ย้ายมาตั้งในที่ดินของโครงการจัดพัฒนาที่ดินตาม      พระราชประสงค์ฯ กรมสามัญศึกษาได้อนุมัติให้ก่อตั้งโรงเรียน เมื่อวันที่  4  มกราคม  ในชื่อว่า “โรงเรียนหนองพลับวิทยา”และได้รับความอนุเคราะห์จากบริษัทโดลไทยแลนด์  และคหบดีตำบลหนองพลับ บริจาคเงินสร้างอาคารเรียนชั่วคราว  6 ห้องเรียน ชื่อว่า “อาคารโดลไทยแลนด์” เปิดสอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  พ.ศ.2535 กรมสามัญศึกษาได้อนุมัติให้เปิดสอนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ปัจจุบันมีอาคารเรียนถาวร  3 หลัง  อาคารเรียนกึ่งถาวร 1 หลัง  อาคารฝึกงาน 1 หลัง  บ้านพักครู  4 หลัง  บ้านพักนักการ 1 หลัง  หอประชุมอเนกประสงค์  1 หลัง บ้านพักนักเรียน        2 หลัง