กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

นายกรีธา นามทิพย์
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

นางผกาวดี เอื้องสัจจะ
ครู คศ.3