กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นางสาวพิชญธิดา สระแก้ว
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นายณัฐพล พันธ์พงษ์
พนักงานราชการ

นายสมพร โคสินธิ์
ครูผู้ช่วย

นายนิพิฐพนธ์ สุวรรณเกิด
ครูอัตราจ้าง