กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางสาวสุภาภรณ์ อุดมผล
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางสาววริศรา มีทรัพย์มัจฉะกิจ
ครู คศ.1