กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางสาวสุภาภรณ์ อุดมผล
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางสาวฤทัยรัตน์ สอนเฉลิม
ครู คศ.1

นางสาววริศรา มีทรัพย์มัจฉะกิจ
ครู คศ.1