กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางสาวสุภาพร สุดประสงค์
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางสาวเปรมจิต ชินวงษ์
ครู คศ.1

นางสาวสุนิดา อินทร์วิลัย
ครู คศ.1