ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายวัชรินทร์ เอื้องสัจจะ
ตำแหน่ง : รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองพลับวิทยา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :