กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางสาวปุณยากร เชื้อสนิท
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางสาวมณิสรา ณ บางช้าง
ครู คศ.1

นางสาวอรภัทร เวชชูศักดิ์ชัย
ครูอัตราจ้าง