วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา

วิสัยทัศน์

“โรงเรียนหนองพลับวิทยา มุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียน   สู่มาตรฐานสากล”


ปรัชญา

“ปัญญา นรานํ  รตนํ”
หมายถึง    ปัญญาเป็นรัตนของคนดี


คำขวัญ

“โรงเรียนหนองพลับวิทยา มุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียนให้ใฝ่เรียนรู้ เชิดชูคุณธรรม วัฒนธรรมเลิศล้ำ นำประชาธิปไตย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม น้อมปฏิบัติหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พร้อมรับเทคโนโลยี รักษ์วิถีไทย พัฒนาองค์กรก้าวทันอาเซียนและสากล”