กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นางนงค์ลักษ์ อุทัยธรรม
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นายวัชรินทร์ เอื้องสัจจะ
ครู คศ.3

นางสาวประภาพรรณ ประกอบบุญ
ครูผู้ช่วย