พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย

พันธกิจ

1.   ส่งเสริมผู้เรียนให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้
2.   ส่งเสริมผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ เป็นสมาชิกที่ดีของสังคมและประเทศ
3.   ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะและความสามารถด้านนาฏศิลป์ ดนตรี กีฬาและศิลปะ
4.   ส่งเสริมการน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา
5.   พัฒนาการใช้เทคโนโลยีในการบริหารจัดการศึกษา การจัดการเรียนการสอน และการสื่อสาร
6. พัฒนาผู้บริหาร ครู และผู้เรียน ให้มีความรู้ เพื่อเข้าสู่โรงเรียนมาตรฐานสากล

 
 

เป้าหมาย

1.  ผู้เรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้
2.   ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์  เป็นสมาชิกที่ดีของสังคมและประเทศ
3.  ผู้เรียนมีทักษะและความสามารถด้านนาฏศิลป์ ดนตรี กีฬาและศิลปะ
4.  ผู้เรียนนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปฏิบัติตนในชีวิตประจำวัน
5.  ผู้บริหาร ครู  และผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
6.  ครู มีความรู้เกี่ยวกับหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน  เพื่อพัฒนาผู้เรียนสู่มาตรฐานสากล
7.  ผู้เรียนมีความรู้  มีทักษะในศตวรรษที่ 21 และได้รับการพัฒนาคุณภาพสู่มาตรฐานสากล

 

ค่านิยม :  รักความเป็นไทย
 

อัตลักษณ์ของสถานศึกษา

อัตลักษณ์ของนักเรียน    ยิ้มไหว้  ทักทาย  แต่งกายเรียบร้อย
อัตลักษณ์ของครู          เสียสละ  และสัมพันธ์ชุมชน
อัตลักษณ์ของผู้บริหารสถานศึกษา   พัฒนาคน  พัฒนางาน  พัฒนาสถานศึกษา  และพัฒนาชุมชน
อัตลักษณ์ของบุคลากรอื่นในสถานศึกษา    สนับสนุนงานเพื่อพัฒนาสถานศึกษา
 
 
เอกลักษณ์ของสถานศึกษา         :  ศิลปะการผูกผ้า