คณะผู้บริหาร

นายวัชรินทร์ เอื้องสัจจะ
รักษาการแทนผู้อำนวยการโรงเรียน

นายวัชรินทร์ เอื้องสัจจะ
หัวหน้าฝ่ายกิจการนักเรียน

นางผกาวดี เอื้องสัจจะ
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

นางสาวปิยะนันท์ เส็งประชา
หัวหน้าฝ่ายบริหารวิชาการ

นายกรีธา นามทิพย์
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป