กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาววิรากร ใจเอื้อย
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายธวัชชัย นามทิพย์
ครู คศ.2 (ว)

นางสาวปิยะนันท์ เส็งประชา
ครู คศ.3

นายอาทิวราห์ ไตรภูมิ
ครู คศ.1

นางสรพรรษ พุ่มผักแว่น
ครู คศ.1

นายคาวี สุนทรโอวาท
ครู คศ.1